Aalborg Taxas hus
Aalborg Taxa 98 10 10 10
   
   

Forretningsbetingelser for Aalborg Taxa

Gældende forretningsbetingelser kan gøres tilgængelige på Aalborg Taxa´s hjemmeside. I så fald er det de forretningsbetingelser der til enhver tid findes på hjemmesiden, der gælder.

BETALING FOR KØRSEL

I vogne tilknyttet Bestillingskontoret Aalborg Taxa kan der betales kontant, med kreditkort der til enhver tid fremgår af Aalborg Taxa´s hjemmeside, og med kort udstedt af Aalborg Taxa.

Med mindre andet er skriftligt aftalt eller oplyst på fakturaen, er betalingsfristen for kontokørsel løbende måned + 15 dage.

Ydes der kredit, uanset i hvilken form, herunder som led i en kundes benyttelse af betalingskort, og finder betaling sted senere end seneste rettidige betalingsdag, beregnes renter fra forfaldsdagen med 1,25 % pr. påbegyndt måned. For hver rykker faktureres et gebyr på 100 kr.

REGLER FOR BETALINGSKORT UDSTEDT AF AALBORG TAXA.

1. Sikkerhed og gyldighed
Kortene udstedes som plastickort eller som papkort.

Kortet er Aalborg Taxa Amba´s (herefter Aalborg Taxa) ejendom. Det er personligt og skal altid opbevares betryggende. Det bør hyppigt kontrolleres at kortet ikke er mistet eller misbrugt.

Kortet har af sikkerhedsmæssige hensyn en begrænset gyldighedsperiode. Det fornyes efter anmodning fra kortholder, medmindre der er eller har været betalingsrestancer, eller kontoforholdet er opsagt eller annulleret.

2. Indehavere af kortet.
Kort udstedes kun til myndige erhvervsdrivende personer over 18 år eller juridiske personer. Ændringer i navn, CVR-nr., EAN-nr., adresse, e-mail og telefonnummer skal straks skriftligt meddeles til Aalborg Taxa. Der kan udstedes flere kort til samme konto.

3. Ændringer af vilkår mv.
Aalborg Taxa kan ændre kortbestemmelserne til ugunst for kortholder med 1 måneds varsel. Eventuelle ændringer vil blive meddelt via fakturaer, betalingsserviceoversigter, breve eller e-mails, eventuelt med henvisning til at reviderede kortbestemmer findes på www.aalborg-taxa.dk. Mindre væsentlige ændringer kan dog varsles udelukkende på www.aalborg-taxa.dk.

Det anses at ændringer af kortbestemmelserne er godkendt når kortet benyttes efter at ændringerne er trådt i kraft. Kan ændringerne ikke godkendes, skal kortholder kontakte Aalborg Taxa og meddele dette inden ændringerne træder i kraft, hvorefter kortet skal destrueres.

Rabataftaler kan ændres med 2 ugers varsel.

4. Bortkomst eller misbrug mv.
Aalborg Taxa skal straks kontaktes såfremt et kort mistes eller der er mistanke om at kortet er blevet kopieret, eller kortholder på anden måde får mistanke om at kortet er blevet eller kan blive anvendt uberettiget. Kontakt skal ske på tlf. 9810 1010 (døgnåben) og følges op skriftligt til Aalborg Taxa, Stationsmestervej 85 - 9200 Aalborg SV (e-mail: info@aalborg-taxa.dk, telefax: 96 34 11 34) med - så vidt muligt - oplysning om kortindehavers navn, adresse, tlf.nr., kortnr., kontonr. samt tid og sted for sidste retmæssige brug og bortkomst/misbrug mv., og under hvilke omstændigheder kortet er bortkommet/ misbrugt mv.

Aalborg Taxa spærrer kortet og bekræfter det overfor kortholder med oplysning om tidspunkt for meddelelsen om bortkomst af kortet. Nyt kort kan herefter udstedes såfremt dette aftales.

5. Spærring og opsigelse
Aalborg Taxa kan til enhver tid opsige kortaftalen, inddrage og/eller spærre kortet, herunder ved manglende betaling, køb udover oplyst forventet forbrug, misbrug eller mistanke om uberettiget brug, eller opsigelse. Kortholder kan når som helst og uden varsel opsige kortaftalen. Opsiges kortaftalen, skal kortet straks destrueres og besked gives til Aalborg Taxa.

6. Betaling for kørslen i vognen
Betaling med de af Aalborg Taxa udstedte kort og med andre kreditkort sker via terminaler i de til Bestillingskontoret Aalborg Taxa knyttede taxier, ved brug af pinkode (andre kreditkort) eller i særlige tilfælde mod underskrift på kassenotaen. Kortene kan ikke benyttes til kontante udbetalinger.

Ved betaling med kortet meddeles samtykke til at udføre en betalingstransaktion. Herefter kan betalingstransaktionen ikke tilbagekaldes. En betalingsordre anses for modtaget på den arbejdsdag, hvor Aalborg Taxa modtager betalingsordren. Hævninger på en kortkonto vil normalt ske senest første arbejdsdag efter at Aalborg Taxa har modtaget en betalingsordre. Der betales ikke vederlag for kreditten, forudsat rettidig betaling.

7. Fakturering, renter og gebyrer
Ved forsinket betaling beregnes rente som anført ovenfor.

Ved benyttelse af kortet beregnes et gebyr på 2 kr. pr. betaling.

Kørsel under anvendelse af kort udstedt af Aalborg Taxa faktureres én gang om måneden. Aalborg Taxa er berettiget til efter eget skøn at fakturere med kortere interval eller at fakturere særskilt i enkeltstående tilfælde. Betalingsbetingelser mv. fremgår af fakturaen. Faktura kan udstedes på forskellige medier.

Indsigelser mod fakturerede beløb skal være Aalborg Taxa i hænde snarest muligt efter debiteringen af den pågældende betalingstransaktion, dog senest 30 dage efter. Ved overskridelsen af indsigelsesfristen fortabes retten til indsigelse.

Ved fremsendelse af faktura, herunder E-faktura og indbetalingskort (girokort), betales et opkrævningsgebyr på kr. 20,00 pr. faktura. Det nævnte gebyr kan som følge af omkostningsstigninger, fx ved portostigninger og øgede administrationsomkostninger forhøjes efter fremgangsmåden i pkt. 3.

Omregning af køb i fremmed valuta sker efter Nationalbankens middelkurs tillagt 1 % på faktureringsdatoen.

Forudbetalt kørsel (bl.a. tryghedskort) pålægges ikke gebyr.

8. Spærrelister, misbrug mv.
Aalborg Taxa kan udarbejde elektroniske spærrelister over kort der er bortkommet eller misbrugt, eller hvor aftaleforholdet er misligholdt. Spærrelisterne kan anvendes af samtlige betalingsmodtagere, og spærrede kort bliver afvist og søgt inddraget. Hvis spærring af kort sker på foranledning af Aalborg Taxa, ud fra en vurdering om formodning af misbrug, kan oplysninger om kortindehaver videregives til andre hyrevognsselskaber der har samarbejde med Aalborg Taxa.

9. Kreditværdighed, databehandling mv.
Kortholderen giver samtykke til at Aalborg Taxa, på baggrund af modtagne oplysninger, må foretage en kreditvurdering, såvel ved kundeforholdets etablering som efterfølgende, herunder også ved indhentelse af oplysninger fra kreditoplysningsselskaber og pengeinstitutter. Kortholder giver endvidere samtykke til at Aalborg Taxa må videregive oplysninger til finansierings- og kreditforsikringsselskaber. Aalborg Taxa kan til brug for kreditvurderinger kræve årsregnskaber og årsopgørelser mv. tilsendt.

Ved ansøgning om kort kan forventet forbrug kræves oplyst. Ændres forventningerne hertil senere væsentligt, skal Aalborg Taxa informeres skriftligt. Overskrides det oplyste forventede forbrug væsentligt, kan Aalborg Taxa spærre kortet, hvorefter genåbning kan bero på en fornyet kreditvurdering. Aalborg Taxa forbeholder sig ret til at afslå ansøgning om kort.

Ved oprettelse af konto hos Aalborg Taxa med udstedelse af kort skal der indbetales et depositum til sikkerhed for det beløb som Aalborg Taxa til enhver tid uanset af hvilken grund har til gode hos kunden. Depositummets størrelse afhænger af det aktuelle kørselsbehov samt Aalborg Taxa´s risikovurdering af kunden. Aalborg Taxa er berettiget til når som helst at forlange depositummet forhøjet som betingelse for at fortsætte kontoaftalen.

Ved brug af kortet kan Aalborg Taxa registrere kortets nummer, købsbeløb, hvilke bestillingskontorer og vogne der er benyttet samt dato og tidspunkt. Oplysninger om misbrug og betalingsrestance mv. registreres og behandles i overensstemmelse med lovgivningen herom.

Kortholder har adgang til at få oplyst Aalborg Taxa´s registreringer i overensstemmelse med persondatalovens regler herom.

Aalborg Taxa skal i henhold til skattelovgivningen hvert år pr. 31. december videregive oplysninger om saldi, renter og morarenter mv.

10. Kortudsteder.
Udsteder er Aalborg Taxa A.m.b.a., Stationsmestervej 85, 9200 Aalborg SV, cvr. nr. 12 35 95 86, e-mail: info@aalborg-taxa.dk, tlf. 96 34 11 00, telefax: 96 34 11 34.

Aalborg Taxa udsteder betalingskort i henhold til begrænset tilladelse fra Finanstilsynet, og er under tilsyn af Forbrugerombudsmanden.

11. Klageadgang - tvister
Skriftlige klager omhandlende Aalborg Taxa's betalingskort kan indsendes til Aalborg Taxa, Stationsmestervej 85 - 9200 Aalborg SV. Gives der ikke medhold i klagen, kan der, afhængig af klagens indhold, rettes henvendelse til Forbrugerombudsmanden, Datatilsynet eller anden relevant klageinstans.

Tvister som ikke løses gennem forhandling eller ved klage, afgøres ved Retten i Aalborg.

12. Hæftelse
Misbrug af kortet er kortholders risiko, herunder fx ansattes eller tredjemands brug af kortet. Dette gælder uanset om misbrug sker som følge af tyveri, bortkomst eller lignende. I forhold til Aalborg Taxa hæfter kortholder således for enhver brug af kortet.

16. Erhvervsmæssig anvendelse
Kort til erhvervskunder må kun benyttes til erhvervsmæssige køb.

17. Fravigelse af betalingstjenesteloven for kort til erhvervsdrivende
Betalingstjenesteloven finder ikke anvendelse på nærværende kortbestemmelser, for så vidt angår kort til erhvervsdrivende, i det omfang loven kan fraviges i henhold til lovens § 5. Lovens kap. 5, §§ 55, 62, 64-66, 68, 73, 74 og 85 samt indsigelsesfristen i 63 er derved udtrykkeligt fraveget.

Kortbestemmelserne er gældende fra 2010.


  Aalborg Taxa - Stationsmestervej 85 - 9200 Aalborg SV - info@aalborg-taxa.dk
mHouse Tlf. 96 34 11 00 - Fax 96 34 11 34